Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email!
Aktualności:

KONCERT KARNAWAŁOWY
26.01.2015 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapraszają na KONCERT KARNAWAŁOWY 15 LUTEGO w ZAMEKU W RYDZYNIE GODZ.17.00

>> więcej

Dni otwarte w Schronisku dla Zwierząt
26.01.2015 W dniach 31 stycznia i 1 lutego br. w godz. od 11.00 do 15.00 Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zaprasza wszystkich, którzy chcieliby zaadoptować pieska lub kotka.

>> więcej

Komunikat - kwalifikacja wojskowa 2015
22.01.2015 Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Leszczyńskiego zostanie przeprowadzona w dniach 2 do 19 marca 2015r., Powiatowa Komisja Lekarska urzędować będzie w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Pl. Kościuszki 4 (II piętro). Dla miasta i gminy Rydzyna termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach 2 – 3 marca 2015r. od godz. 7.30

>> więcej

Ferie zimowe 2015
20.01.2015 Rydzyński Ośrodek Kultury w okresie od 16 do 27 lutego br. zaprasza dzieci z terenu gminy Rydzyna do skorzystania z przygotowanych atrakcji w ramach ferii zimowych (harmonogram zajęć w załączeniu), telefon kontaktowy 65 53 80 583, Serdecznie zapraszamy!

>> więcej

Ogłoszenie
14.01.2015 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Rydzyńskiego Stowarzyszenia Społecznego „Podaj rękę” z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podst. prawna art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. z 2014, poz. 1118 j.t.). Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 23 stycznia 2015r. w w siedzibie UMiG w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl. Treść oferty w załączniku.

>> więcej

Budżet na 2015 rok
14.01.2015 W dniu 22 grudnia 2014 r. na III Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Planowe dochody szacowane są w wysokości 24.294.819 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 23.704.819 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 590.000 zł. W 2015 roku nie planuje się wzrostu w podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 21.229.039 zł. Gmina Rydzyna w 2015 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.765.780 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 23.994.819 zł Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

>> więcej

KOMUNIKAT
13.01.2015 Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r poz. 856 j.t.), Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rydzyna, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na 2015 rok". Opinie można składać w terminie do 20 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, w godzinach pracy urzędu. Nie wydanie opinii do ww. terminu uznaje się za akceptację „Programu”

>> więcej

Poświąteczna zbiórka choinek !
13.01.2015 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 15 stycznia do 14 lutego 2015 r. odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek na terenie gmin członkowskich Związku. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy wystawić w dniu, w którym w ww. okresie czasu, na danym terenie zbierane są odpady komunalne segregowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w miejscu łatwo dostępnym przed posesją. Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych choinki bez ozdób mogą wystawić obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane. Przypominamy, że odpadów zielonych, czyli również choinek, nie wolno umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Można za to w dogodnym terminie dostarczyć te odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.

>> więcej

1 2 3 4 5 NastępnyOstatni