Czyste powietrze

Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Rydzyna – dane od początku trwania Programu do 31.03.2024r.

 • Liczba złożonych wniosków: 272
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 124
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2.417.258,50

 

Gmina Rydzyna podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia, mieszkańcy Miasta i Gminy Rydzyny będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyny jest uruchomiony Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1 (budynek C, pokój 12)

64-130 Rydzyna

Godziny przyjęć (po wcześniejszym umówieniu):

Poniedziałek: 08.00 do 16.00 

Wtorek – Piątek : 8.00 do 15.30

 

Kontakt telefoniczny:

Kornel Klefas tel. 65 5388 503 lub 508-908-572

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

 • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta (konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – można wysłać listownie do WFOŚiGW w Poznaniu lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna w celu przekazania wniosku),
 • serwis gov.pl  Skorzystaj z programu czyste powietrze (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym).

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego,
 • założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: Portal Beneficjenta
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż
  3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Informacja o Programie Czyste Powietrze:

Program Czyste Powietrze