Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.rydzyna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez: – wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie, ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna – wysłanie e-maila na adres: rydzyna@rydzyna.pl – skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 65 5388 434 lub skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna w godzinach urzędowania tj. poniedziałek  8:00 -16:00, wtorek – piątek 7:30 -15:30.

Dostępność architektoniczna obiektu

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie znajduj się przy ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna. Do budynku urzędu prowadzą 2 wejścia, od ulicy Rynek oraz Słowackiego. Główne wejście, do którego prowadzą schody znajduje  się przy ul. Rynek 1. Biura Inspektora Ochrony Danych, Obrony Cywilnej oraz Inspektora ds. p-poż.  znajdują się na piętrze budynku przy ul. Rynek 2. Przy wejściach do budynków zamontowano dzwonki z oznakowaniem dla niepełnosprawnych oraz tabliczki w alfabecie braille’a. Dzwonki służą do wezwania pracownika urzędu, który pomoże osobie niepełnosprawnej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biura Urzędu Miasta i Gminy  znajdują się na piętrach, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego UMiG Rydzyna stan na 01.01.2021