RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy Rydzyna z siedzibą w Rydzynie, Rynek 1 64-130 Rydzyna;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Zenon Donke; z którym można kontaktować się za pomocą adresu iod@rydzyna.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie:

3.1  Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

3.2  Gmina Rydzyna przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

 1. Gmina Rydzyna przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i