Unia Europejska

Unia Europejska

Dostawa komputerów z programu „Zdalna szkoła+” – druga edycja

Gmina Rydzyna rozpisała przetarg na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu „Zdalna szkoła+”  Polska Cyfrowa.

Po rozstrzygnięciu przetargu kolejne komputery trafiły do szkół podstawowych w Dąbczu, Kaczkowie i Rydzynie. Gmina Rydzyna w drugim wniosku o wsparcie z projektu „Zdalna szkoła+” otrzymała dofinansowanie w kwocie 73 800 zł. Zostało za to zakupionych 30 komputerów.

Zakup sprzętu do nauki w domu finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

Zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła+”

Gmina Rydzyna otrzymała laptopy z pierwszej edycji projektu finansowanego w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Rydzyna podpisała 24.04.2020 r. umowę na sfinansowanie zakupu laptopów dla szkół.

Z przyznanej kwoty 70 tys zł zakupiono 24 laptopy z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów na czas zdalnej nauki. Komputery przekazano  do szkół z terenu gminy.


 

 

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna

  • nazwa beneficjenta: Gmina Rydzyna
  • tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna
  • cel projektu: unormowanie pracy oczyszczalni oraz doprowadzenie obciążenia środowiska spowodowanego jej funkcjonowaniem do pełnej zgodności z unormowaniami prawnymi.

Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda. Równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji wynosiła 7205 RLM, natomiast docelowe ładunki sprowadzane do oczyszczalni oszacowano na ok. 9900 RLM (łącznie z przemysłem, usługami i nieczystościami ciekłymi dowożonymi – ścieki ze zbiorników bezodpływowych i osady z oczyszczalni przydomowych).

Oczyszczalnię zaliczyć można do obiektów o średniej wielkości w warunkach Wielkopolski. Całość projektu została zrealizowana w 2018 roku.

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji to 10 206 780,11 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace przy budowie oczyszczalni

Potwierdzenie uzyskania dofinansowania dla projektu

OFICJALNE OTWARCIE OCZYSZCZALNI – ZDJĘCIA

ZAKOŃCZENIE  INWESTYCJI


 

Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie

  • nazwa beneficjenta: Gmina Rydzyna
  • tytuł projektu: Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie
  • cel projektu: budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie wraz infrastruktura towarzyszącą.

Przedmiotem projektu była budowa przedszkola samorządowego z towarzyszącym zagospodarowaniem: komunikacja na terenie działki, miejsca postojowe, plac zabaw, teren zielony. Budynek zaprojektowano na dwóch kondygnacjach. Parter podzielony funkcjonalnie na część sal dla dzieci z własnym węzłem sanitarnym i część socjalno-administracyjną, kotłownię, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze gastronomiczne – pełną kuchnię z magazynami (z wyposażeniem), zapleczem pracowników, zmywalnią i innym niezbędnym wyposażeniem. Na piętrze budynku sale dla dzieci, każda z własnym węzłem sanitarnym, zaplecze dla nauczycieli i rozdzielnia kuchenna. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędne elementy, przede wszystkim meble. Przedszkole zaprojektowano dla 200 dzieci. Przedszkole powstało na terenie pomiędzy boiskiem „Orlik” a Wiatrakiem „Józef” w Rydzynie. Inwestycja zakończyła się w lipcu 2018.

 

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4 249 948,52 zł. Koszt całości inwestycji to 7 464 217,85 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego„. Inwestycja zrealizowana w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca na budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie wybrany

Przetarg na Budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie – roboty budowlane

Ze szczegółową dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – roboty budowlane.

Wniosek na budowę przedszkola przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.

OFICJALNE OTWARCIE PRZEDSZKOLA – ZDJĘCIA

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI


Edukacja Przedszkolna Szansą dla Naszych Maluchów

Projekt wdrożony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2019r.

 

Celem projektu było utrzymanie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich w mieście i gminie Rydzyna oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu w wyniku poszerzenia zakresu zajęć dodatkowych i podniesienia kompetencji nauczycielek w obszarze pedagogiki specjalnej.

 

Projekt zakładał:

–  przygotowanie do uruchomienia nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3 i 4letnich,

–  uruchomienie i utrzymanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich,

–  realizację dodatkowych zajęć przedszkolnych dla 100 dzieci 3 i 4-letnich będących pod opieką Przedszkola,

–  podnoszenie kompetencji nauczycielek Przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Planowane efekty: osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Rydzyna. Planowanym efektem projektu było również podniesienie wiedzy i umiejętności 100 dzieci 3 i 4 letnich uczestniczących w edukacji przedszkolnej w ramach udziału w zajęciach dodatkowych. Projekt zakładał również podniesienie kompetencji nauczycielek poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wnioskodawca Projektu:  Gmina Rydzyna

Realizacja projektu: Przedszkole Publiczne w Rydzynie, Plac Dąbrowskiego 1, 64-130 Rydzyna.

Wartość projektu: 252 031,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 214 226,69 zł

 

 

 

 

 

 

 

Informacja ogólna

Potwierdzenie uzyskania dofinansowania dla projektu

Zapytanie ofertowe – Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe – Realizacja zajęć dodatkowych dla 100 dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu w Rydzynie, w ilości łącznie 693godziny w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki do regulaminu

Zapytanie ofertowe – Dowóz dzieci do przedszkola

Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach projektu

Przedszkolaki w projekcie


 

 

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY ZREALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM UNII EUROPEJSKIEJ

Remont świetlicy ze środków UE

2014

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn”. Projekt realizowany był w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji wykonane zostały roboty remontowe polegające m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie okien oraz ociepleniu budynku. Łączny koszt projektu to około 95 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

„Wianki w Rydzynie” dofinansowane z UE

2014

Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wianki w Rydzynie”. Projekt zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu oszacowano na 17 509,55 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 11 419,68 zł. Realizacja projektu planowana jest na 14 czerwca 2014 roku na terenie zbiornika wodnego w Rydzynie.

 

ROK – kolejne dofinansowania

 

Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał kolejne dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekty zostały złożone w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowalne dwóch projektów to ponad 65 tys. zł, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej to blisko 43 tys. zł. Pierwszy projekt pn. „Rydzyńskie Wianki” odbył się w czerwcu 2014 r. Całkowity koszt tej operacji wyniósł 25.811,70 zł z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej to 16 924,28 zł. Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie pn. „Zakup elementów strojów ludowych dla ZTL Moraczewo” opiewał na kwotę 39.566,81 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej to 25 825,30 zł.

 

 

 

 

 

 

 

ROK – kolejne dofinansowania

 

Rydzyński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. „Dzień wiatraka”. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to około 30 tys. zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 22 tys. zł. Realizacja projektu planowana jest na koniec sierpnia 2013 roku.

 

Plac zabaw na osiedlu „Rydzyna 2000”

 

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie działki nr 864 w Rydzynie na teren rekreacyjny – plac zabaw”. Projekt zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to około 40 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 25 tys. zł. Realizacja projektu to 2013 rok.

 

DOBRA PERSPEKTYWA – 2012

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie od 2008r. realizował projekt „Dobra perspektywa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową kobiet i mężczyzn z gminy Rydzyna, klientów pomocy społecznej, w szczególności tych, którzy pozostają bez zatrudnienia lub są osobami bezrobotnymi. W roku 2012 budżet projektu „Dobra perspektywa” zawierał się w kwocie 122.173 zł z tego dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej wyniosła 109.344,83 zł, natomiast z funduszu gminnego 12.828,17 zł. W 2012r. w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a także dwa kursy kwalifikacji zawodowych: kurs konserwatora terenów zielonych oraz kurs „Profesjonalne sprzątanie”, z których skorzystało 12 osób. Uczestnicy kursów mieli możliwość zdobycia swojej wiedzy podczas zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych zorganizowanych min. w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie oraz Pływalni „Akwawit” w Lesznie.
W ramach działań środowiskowych zorganizowano we wrześniu br. imprezę integracyjną – festyn rodzinny w Dąbczu, w którym udział brało wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Dodatkowo w ramach działań projektu, pokrywana była część kosztów pobytu 4 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. W związku z corocznym aplikowaniem o środki z funduszu Unii Europejskiej, możliwym jest kontynuowanie w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego, a tym samym spełnienie wymogu ustawy o pomocy społecznej dotyczącym struktury organizacyjnej tj. jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.

 

Remont świetlicy wiejskiej w Lasotkach

 

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. ” Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasotki”. Projekt realizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji wykonane były roboty remontowe polegające  m.in. na wykonaniu nowych kominów, wymianie pokrycia dachu, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drewnianej, ociepleniu budynku. Łączny koszt projektu to około 96 tys. zł.

 

Dofinansowanie Rynku z Unii Europejskiej

 

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”. Projekt realizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. Łączny koszt projektu to ponad 1,8 mln zł.

 

 

Program Comenius w Gimnazjum w Rydzynie

 

Po raz drugi Gimnazjum w Rydzynie rozpoczęło program z funduszy unijnych „Comenius”, pod tytułem „Uwielbiam europejskie tradycje ludowe”. Program realizowany do lipca 2013 roku. Koordynatorem była Agata Borkowska, nauczyciel języka angielskiego, która całość materiału opracowała z pomocą Anity Witkowskiej i Magdaleny Giernaś – Strakulskiej. Przy tym projekcie Gimnazjum współpracowało ze szkołami z Turcji, Portugalii, Bułgarii i Włoch. Tematem współpracy była prezentacja tradycji ludowych danego kraju i zapoznanie się z tradycjami ludowymi innych krajów. W projekcie brali udział uczniowie klas I i II, którzy byli najbardziej zaangażowani w projekt i spełniali podstawowe warunki uczestnictwa. Gimnazjum im. Sułkowskich otrzymało grant w wysokości 15 000 euro, tj. około 60 000 zł.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna

 

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)”. Projekt zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 610 344,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łączny koszt projektu to ponad 1 mln zł.

 

Program Comenius w Dąbczu

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu otrzymała w lipcu 2011 roku grant w wysokości 20.000 euro, tj. około 80.000 zł, na realizację projektu pn. „Oszczędzaj energię – przyszłość planety jest w twoich rękach”. Pieniądze pochodziły ze środków Unii Europejskiej – Program Comenius. Projekt realizowany w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13. Głównym celem projektu było ukazanie uczniom, że oszczędzanie energii nie jest lokalnym problemem, ale dotyczy nas wszystkich i że należy wspólnie, w międzynarodowym gronie dyskutować na ten ważny temat i szukać nowych rozwiązań proekologicznych. Ponadto realizacja projektu pozwoliła uczniom na poznanie nowych rówieśników, ich ojczyzny, zwyczajów i kultury oraz na doskonalenie umiejętności językowych.
Szkoła w Dąbczu wraz z siedmioma partnerskimi szkołami z Turcji, Niemiec, Węgier, Łotwy, Finlandii, Estonii i Czech w ramach projektu Comenius rozwijała wśród swoich uczniów świadomość proekologiczną. Uczniowie rozważali znaczenie energii w życiu codziennym, jej źródła, jak i problemy wynikające z nie zawsze odpowiedzialnego korzystania z niej – efekt cieplarniany, zmiana klimatu, topnienie lodowców. Wymieniali się pomysłami na efektywne i odpowiedzialne używanie energii i na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Spróbowali własne rozwiązania wprowadzić w życie codzienne. Próbowali kontrolować efekty oszczędzania energii przez co tygodniowe mierzenie zużycia energii w szkole i ich domach. Swoje działania rozszerzali poza teren własnej szkoły, mianowicie wśród uczniów sąsiednich szkół.

 

Dobra Perspektywa 2011

 

Wsparcie w postaci uczestnictwa w projekcie kierowane jest przede wszystkim do kobiet, które posiadają niższe umiejętności zawodowe, mają utrudniony powrót na rynek pracy, często obciążone są skalą obowiązków domowych, opiekują się dziećmi lub inną osobą zależną. Natomiast uczestnictwo w projekcie kobiet i mężczyzn ze środowisk wiejskich pozwala wpłynąć na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, podnieść poziom umiejętności i kwalifikacji.
W 2011r. w ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a także dwa kursy kwalifikacji zawodowych: kurs pracownika małej gastronomii z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych oraz kurs komputerowy podstawowy. Zakłada się skierowanie do uczestnictwa w projekcie 10 osób.
Z uczestnikami projektu zawierane są kontrakty socjalne w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach podpisanego kontraktu, uczestnik projektu otrzymuje wsparcie finansowe.
W trakcie realizacji projektu „Dobra perspektywa”, prowadzone są także działania w środowisku lokalnym. W maju bieżącego roku zorganizowano w Tworzanicach imprezę o charakterze integracyjnym – festyn rodzinny pod nazwą” Baw się z nami”.
W związku z corocznym aplikowaniem o środki z funduszu Unii Europejskiej, możliwym jest kontynuowanie w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego, a tym samym spełnienie wymogu ustawy o pomocy społecznej dotyczącym struktury organizacyjnej  tj. jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.

 

Dofinansowanie budowy hali

 

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. Łączny koszt inwestycji szacowny był na 1,9mln zł. Sala sportowa posiada wymiary 26,25m x 16,25m – pole do gry 12,0m x 24,0m. Koniec realizacji inwestycji to grudzień 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie Szkół Podstawowych

 

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Edukacja szansą rozwoju dzieci z Gminy Rydzyna” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek został pozytywnie oceniony oraz zaakceptowany do realizacji. Kwota jaką otrzymały z Unii Europejskiej szkoły podstawowe w Kaczkowie, Dąbczu i Rydzynie to 132.528,00 zł. Projekt polegał na organizacji dodatkowych zajęć w pięciu grupach: 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno przyrodniczym. Projekt przewidywał także doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt m.in. komputery, gry, programy, książki, mikroskopy, mapy, filmy, przyrządy pomiarowe i wiele innych. Realizacja projektu – rok szkolny 2011/2012.

 

Dobra Perspektywa 2010

 

Rekrutacją do udziału w projekcie zajmowali się pracownicy socjalni. Spośród podopiecznych rydzyńskiego Ośrodka zostało wyłonionych 9 kobiet. Kryteriami wyboru uczestników projektu były: motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz trudna sytuacja życiowa. Z uczestnikami szkolenia zawarte zostały kontrakty socjalne, które stanowiły pisemną umowę, w której określono uprawnienia i zobowiązania stron, a także zasady obopólnej współpracy. Do organizacji szkolenia wytypowano firmę ABEROS z Poznania. Kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych obejmował 154 godziny zająć. W ramach szkolenia zorganizowano warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym w wymiarze 28 godzin oraz kurs zawodowy-kurs opiekuna w wymiarze 128 godzin. Zajęcia odbywały się w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Uczestniczki szkolenia miały możliwość zaznajomienia się min. z aspektami opieki i pielęgnacji, zasadami żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, wybranymi zagadnieniami z rehabilitacji osób niepełnosprawnych, terapii zajęciowej, pierwszej pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach, a także postępowaniu w wybranych problemach zdrowotnych.
W ramach szkolenia zostały także zorganizowane warsztaty pielęgnacyjno-opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.
Udział w szkoleniu zakończył się przystąpieniem do egzaminu zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie potwierdzające zdobyte nowe kwalifikacje, wystawione także w języku angielskim. Dodatkowym bonusem dla każdej z kobiet, które ukończyły szkolenie było wręczenie 100 wizytówek z indywidualnymi danymi osobowymi i informacją o zdobytej specjalistycznej wiedzy oraz ciśnieniomierzy.
Na zakończenie szkolenia zorganizowano przy udziale doradcy zawodowego spotkanie z wybranymi przedsiębiorcami zainteresowanymi zatrudnieniem opiekunów. Zaproszeni goście opowiedzieli o prowadzonej przez nich działalności oraz potrzebach w zakresie zatrudnienia wykwalifikowanych opiekunów. Dodatkowo uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z zasadami ubiegania się o pracę za granicą w charakterze opiekuna, a w szczególności, gdzie i w jaki sposób można zamieścić swoje CV, aby było dostępne w międzynarodowym pośrednictwie pracy. Poza tym doradca zawodowy poinformował uczestników szkolenia o możliwości i zasadach ubiegania się o staż na stanowisku opiekuna, który pozwoliłoby na nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, na mocy której od 1 września 2010 r. jedna z absolwentek szkolenia, podjęła staż i świadczyła usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka, a koszty jej zatrudnienia ponosił Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie.
Kolejnym ważnym rezultatem prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie działań i realizacji od 2008r. projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwa „Dobra perspektywa” była możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego. W zapisach ustawy o pomocy społecznej wskazane jest, aby ośrodek pomocy społecznej zatrudniał pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. W Gminie Rydzyna liczącej ponad 8 tys. mieszkańców, na terenie której pracuje 3 pracowników socjalnych, niezbędnym było zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego. Taką szansę otrzymała jedna z mieszkanek gminy Rydzyna posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe, która od sierpnia 2010r. została zatrudniona w tut. Ośrodku na stanowisku pracownika socjalnego. Koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika pokrywano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dofinansowanie dla Kłody

 

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda”. Projekt zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 061 786,00 zł, co stanowiło 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakończenie realizacji inwestycji – marzec 2012 roku. W ramach realizowanego projektu skanalizowana została zarówno tzw. „Duża Kłoda”, jak i „Mała Kłoda”. Umowę o dofinansowanie inwestycji ówczesny burmistrz Grzegorz Jędrzejczak oraz Skarbnik Wojciech Antoniak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim.

Dofinansowanie dla Tarnowej Łąki

 

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa Łąka wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 407 821,00 zł, co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach projektu gruntownie przebudowany został budynek świetlicy, który został również rozbudowany o nowe pomieszczenia. Przy budynku powstał plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, parking oraz teren zielony. Świetlica uzyskała również nowe wyposażenie. Zakończenie realizacji inwestycji – sierpień 2010 roku.

„Internet zmieni Twój los”

 

Czterdzieści rodzin w gminie Rydzyna zostało objętych projektem, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Adresaci projektu otrzymali urządzenia komputerowe oraz dostęp do zasobów sieci internetowej. Unijny projekt zrealizowany w Województwie Wielkopolskim pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Skierowany był do osób najbiedniejszych i niepełnosprawnych, których nie stać na to, żeby kupić komputer i podłączyć się do sieci. Gmina. Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) i realizowany w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.  Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosił 85%, finansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego 7,5% i finansowanie z budżetów Gminy 7,5%.

 

Dobra Perspektywa 2009

W 2009 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie kontynuował działania aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Rydzyna w ramach projektu DOBRA PERSPEKTYWA. W 2009 roku zostały zorganizowane warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem, a następnie ich uczestnicy skierowani zostali na kursy zawodowe: bukieciarstwa I stopnia, komputerowy I stopnia oraz kurs prawa jazdy. Koszty warsztatów oraz kursów zawodowych pokrywano są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosiła 37 507,00 zł z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosiło 33 569,00 zł. Wsparciem objęte zostały kobiety niepracujące zawodowo i wychowujące dzieci oraz osoby młode uczące się w wieku od 18-25 roku życia, pochodzące w szczególności z rodzin wielodzietnych oraz niepełnych.

Odnowa wsi w Gminie Rydzyna

W 2008 roku gmina Rydzyna zakończyła realizację trzech zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój obszarów Wiejskich 2004-2006, w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Dwa wnioski dotyczyły remontu świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Moraczewo i Kaczkowo, natomiast jeden dotyczył budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda. Oprócz prac budowlanych dofinansowanie obejmowało również doposażenie świetlic oraz budowę placów zabaw dla dzieci. Łącznie na wszystkie trzy projekty gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości: 565 261,00 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda
Całkowita wartość projektu 718 646,43 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 383 727,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Moraczewo
Całkowita wartość projektu 126 406,32 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 74 013,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kaczkowo
Całkowita wartość projektu 174 671,67 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 107 521,00 zł

 

Dobra Perspektywa 2008

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w 2008 roku realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt systemowy DOBRA PERSPEKTYWA. Projekt ten posiadał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 27.000,00 zł i skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych skutkami ubóstwa, bezradności i bezrobocia. Aktywizacją społeczną i zawodową objętych zostało 6 bezrobotnych kobiet z ternu gminy Rydzyna w wieku od 30 do 55 roku życia, w tym długotrwale bezrobotnych. W ramach cyklu szkoleń odbyły się warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych prowadzone przez psychologa, spotkanie z prawnikiem i doradcą zawodowym, warsztaty z informatykiem oraz warsztaty wizażu.

 

Unia Europejska – wspólny projekt

Gmina Rydzyna jako członek Organizacji Turystycznej Leszno-Region brała udział w realizacji projektu pn. Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno-Region oraz ich wdrożenie w latach 2006-2008. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 510.509,38 zł; dofinansowanie z Unii Europejskiej 365.826,44 zł.

 

Komputery dla szkół

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego gmina Rydzyna otrzymała 4 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz niezbędnym oprogramowaniem. Pracownie trafiły do wszystkich szkół podstawowych na ternie gminy oraz do rydzyńskiego gimnazjum. Każda z pracowni składała się z: 10 zestawów komputerowych, serwera, projektora multimedialnego, skanera, drukarki laserowej oraz notebooka. Wartość sprzętu do jednej pracowni to około 50 tys. zł. Ponadto szkoła podstawowa w Rydzynie oraz gimnazjum otrzymały sprzęt komputerowy na utworzenie w szkolnych bibliotekach Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej. Wartość sprzętu do jednej biblioteki to około 15 tys. zł. Łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego gmina Rydzyna pozyskała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem wartości około 250 tys. zł.

 

566 tys. zł na inwestycje

Gmina Rydzyna otrzymała pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej trzech inwestycji. Dwa projekty dotyczą remontu świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Moraczewo i Kaczkowo, natomiast jeden dotyczył budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda. Oprócz prac budowlanych dofinansowanie obejmowało również doposażenie świetlic oraz budowę placów zabaw dla dzieci.
Wsparcie finansowe pochodzi ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój obszarów Wiejskich, w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Łącznie na wszystkie trzy projekty Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w wysokości: 566 tys zł.

 

Budowa kanalizacji dla Rydzyny i Dąbcza

W latach 2001-2005 gmina Rydzyna zrealizowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Rydzyna oraz miejscowości Dąbcze. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 8,5 mln zł. Na ten cel gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu SAPARD 1,5 mln zł. Inwestycja została dofinansowana również przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 231.000 zł.

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i