Gmina Rydzyna dla dzieci i seniorów

Gmina Rydzyna dla dzieci i seniorów

26.03.2024

Gmina Rydzyna dla dzieci i seniorów

Czy wiesz, że w latach 2019-2023 Gmina Rydzyna odpowiadając na potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców?:

– zorganizowała ponad 11.079 godzin usług opiekuńczych, by wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu osoby starsze, z niepełnosprawnością, niesamodzielne i przeznaczyła na to kwotę 540 tys. zł,

– przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Gmina Przyjazna Seniorom i wydała lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, z której skorzystało 255 seniorów,

– w ramach lokalnego projektu „Senior bezpieczny w sieci” zorganizowała bezpłatne warsztaty komputerowe dla osób w wieku 60+, służące przede wszystkim rozwinięciu umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu,

– zorganizowała wsparcie dla członków rodzin na co dzień sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną w postaci 1084 godzin bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej i pozyskała dofinansowanie w kwocie 44 tys. zł,

– realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego 25 seniorom w wieku 65+ świadczone są usługi teleopieki przy użyciu „opasek bezpieczeństwa”, służące poprawie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,

– aby zapewnić mieszkańcom szerszego dostęp do ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, opracowała i wdrożyła program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV), w ramach którego bezpłatnymi szczepieniami objęto dziewczynki w wieku 12 -13 lat,

– realizowała lokalny projekt działań profilaktycznych pod nazwą „W Rodzinie siła!”, którego celem było wsparcie funkcjonowania rodziny poprzez rozwijanie kompetencji interpersonalnych i budowanie prospołecznej postawy wśród dzieci i dorosłych;

– wdrażała korzystne rozwiązania w zakresie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy i systematycznie aplikowała o środki zewnętrzne (ponad 161 tys. zł), aby zapewnić potrzebującym dzieciom, młodzieży i osobom starszym posiłek w szkole i w domu,

– prowadziła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego udzielane było osobom i rodzinom w kryzysie wsparcie psychologiczne (439 godzin dyżurów psychologa) oraz poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego oraz postępowania przed sądem i przygotowania pism procesowych (460 godzin dyżurów specjalisty),

– wspierała organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w ramach którego zagospodarowanie czasu wolnego połączone było z rozwijaniem zdolności do prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień oraz organizację form aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym powstawania na terenie naszej Gminy Stref Aktywności Rodzinnej .

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ww. programów wydatkował środki finansowe w wysokości 680 tys. złotych.