Zaproszenie na XII Sesje

24.11.2015

Zaproszenie na XII Sesje

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w najbliższej sesji Rady Miejskiej Rydzyny. Początek obrad przewidziany jest na 25.11.2015 na godzinę 14.00.
Sesja: XII

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej

 • Otwarcie obrad Sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2014/2015.
 • Przyjęcie interpelacji radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 rok – druk nr 98,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rydzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji – druk nr 99,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny – druk nr 100,
  zmiany Uchwały Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach – druk nr 101,
 • zmiany Uchwały Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 102,
 • nadania nazwy rondu w miejscowości Rydzyna – druk nr 103,
 • zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w m. Dąbcze – druk nr 104,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Lasotki oraz Tworzanki – druk 105.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 14-tej w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady