XVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny

16.12.2019

XVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny

Sesja odbędzie się w dniu 17.12.2019r. o godz. 15:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029:
 • Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
 • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
 • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk nr 116.
 1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2020 rok.
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2020r.
 • Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
 • Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
 • Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek  do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 117.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy  Rydzyna na 2019 rok – druk nr 118,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 119,
 • określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – druk nr 120,
 • zgłoszenia sołectwa Kłoda do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – druk nr 121,
 • zgłoszenia sołectwa Tarnowa Łąka do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” – druk nr 122,
 • rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Cyprysowa w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 123,
 • ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Rydzyna – druk nr 124,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rydzyna na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 125,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – druk nr 126.
  .
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Transmisja sesji:

https://www.youtube.com/watch?v=5kTvqOk2ATs&fbclid=IwAR0Z-b8hQ5dPmvUwFFeWNjAOz7CEEeyMCZIiSYA4Bbf-_ayKBSS75KS1YZ0