Wymiana sportowców – konkurs

Wymiana sportowców – konkurs

05.07.2019

Wymiana sportowców – konkurs

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Wymiana sportowców między Wielkopolską a niemieckimi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego” na kwotę 40 000,00 zł.

 

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji  „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do rozszerzenia integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Wspieranie to udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego, co oznacza, że wymagany jest udział wkładu własnego finansowego, tj. innych środków finansowych  (np.: środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych), lub środków finansowych pochodzących ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego. Dopuszcza się udział wkładu własnego niefinansowego, tj. wkładu osobowego i wkładu rzeczowego.

 

Realizacja zadania jest możliwa zarówno w formie wymiany dwustronnej,  jak i jednostronnej. W przypadku wymiany dwustronnej oferent realizuje dwa etapy. W przypadku wymiany jednostronnej oferent realizuje wyłącznie I etap.

 

więcej informacji:

http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/wymiana-sportowcow-997.html

http://www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/