Uchwalono budżet Gminy Rydzyna na 2023 rok

21.12.2022

Uchwalono budżet Gminy Rydzyna na 2023 rok

W dniu 20 grudnia na LI Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Rydzyna na 2023 rok. Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2023 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 58,3 mln złotych. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 41,4 mln złotych, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 16,9 mln złotych.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 41,0 mln złotych. Gmina Rydzyna w 2023 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 21,0 mln złotych. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 62,1 mln złotych.

W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu w wysokości 3,8 mln złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnymi.

W uchwalonej uchwale budżetowej na 2023 roku, jak co roku, główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 33,02 mln złotych, które stanowią 54,8 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 14,4 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11,3 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi, w 2023 r. w wysokości 3,1 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony także należy zauważyć planowany spadek dochodów o 5,7% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 8,87 mln zł, jest to związane z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w 2022 r. w zakresie podatku PIT (Polski Ład).

W uchwale budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty świadczeń pomocy społecznej  na kwotę ogółem ponad 3,4 mln złotych, co stanowi 8,2% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 8,6% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 1,5 mln złotych po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie i produkcyjno-usługową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda).

Najważniejszą gminną inwestycją jest realizowana przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 12,5 mln złotych, z czego w roku 2023 w wysokości 11,1 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty, całość z dostępem osób niepełnosprawnych. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r.

Drugą większą inwestycją jest zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” w kwocie 8,2 mln złotych. Zadanie planowane jest w latach 2023-2024. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 7,5 mln zł dofinansowania z czego w 2023r. otrzyma 3,7 mln złotych w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 – jednego z największych osiedli w Rydzynie. Drogi, chodniki i ciągi pieszo jezdne zostaną wykonane z kostki betonowej. Całość obejmuje przebudowę około 2 km ulic wraz z odwodnieniem.

Kolejną inwestycją, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i w Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi w kwocie 3,5 mln zł. Zadanie planowane jest na lata 2022-2023 w kwocie 4,19 mln zł w tym w 2023 r. w kwocie 4 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowana jest kwota 123.600,00 złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  Planuje się ponadto kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 900 tys. złotych.

 W konsekwencji w budżecie na 2023 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 21,0 mln złotych (w tym 20,5 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 34,7% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 36,8%.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,4 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, jak również trudne na dziś do oszacowania skutki wzrostu inflacji, wpływu na gospodarkę wojny w Ukrainie, realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.