Świadczenie ratownicze dla strażaków- dodatek do emerytury

Świadczenie ratownicze dla strażaków- dodatek do emerytury

23.02.2022

Świadczenie ratownicze dla strażaków- dodatek do emerytury

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł. Aby ubiegać się o to świadczenie należy spełnić kilka ustawowych warunków:

  • osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),
  • udokumentować udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,
  • złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/ Miejskiego PSP.

Przez udokumentowanie udziału w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych rozumie się ewidencję prowadzoną przez właściwą Komendę Powiatową/ Miejską PSP. W przypadku, gdy ewidencja udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych nie obejmuje wskazanego przez wnioskodawcę okresu jest on zobowiązany uzyskać potwierdzenie w formie oświadczeń trzech świadków. Wymaga się, aby jeden ze świadków był osobą zaufania publicznego w okresie przez siebie poświadczanym (np. komendant gminny, wójt, burmistrz, urzędnik gminy…). Składając wniosek o przyznanie świadczenia należy zadbać o jego właściwe przygotowanie i rzetelność zebranych oświadczeń świadków.

Wniosek wraz z oświadczeniami świadków jest weryfikowany przez właściwego wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta. Po pozytywnym zweryfikowaniu wnioskodawca składa zebrane dokumenty w Komendzie Powiatowej/ Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Właściwy Komendant Powiatowy/ Miejski wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego.

 

Źródła szczegółowych informacji: