Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

25.03.2022

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Świadczenie pieniężne 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

– Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

– Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty ich złożenia.

– Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

– Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

  • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Klauzula informacyjna RODO o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy