Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce

05.06.2024

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna za wyniki w nauce

Rodzice uzdolnionych uczniów mogą po zakończeniu obecnego roku szkolnego składać wnioski o stypendium dla swoich pociech.

Do ubiegania się o  stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

  • uzyskali najwyższą średnią w szkole z  zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich przedmiotów;
  • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:

– w klasach IV–VI –5,30

– w klasach VII–VIII – 5,10

  • reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75. W przypadku konkursów/olimpiad na szczeblu wojewódzkim, których regulamin nie przewiduje określenia miejsc laureatów, uprawnieni są wszyscy laureaci.

Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku za osiągnięcia ucznia uzyskane w ostatnim roku szkolnym i jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości  300,00 zł. Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic/opiekun prawny ucznia. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w uchwale:

Uchwała Nr XXXII/237/2021 w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna, w terminie 7 dni od zakończenia roku szkolnego, oraz w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE każdego roku, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w terminie do 31 sierpnia danego roku.

do pobrania:

WNIOSEK o przyznanie stypendium burmistrza mig rydzyna

Oswiadczenie-o-numerze-konta

Uchwała Nr XXXII/236/2021 w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 11 lipca 2024r. o godz. 17:00 w Auli Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie.