Rekordowy budżet uchwalony

Rekordowy budżet uchwalony

28.12.2017

Rekordowy budżet uchwalony

Rekordowe dochody i wydatki – budżet Gminy Rydzyna na 2018 rok.

W dniu 20 grudnia 2017 r. na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 46,8 mln zł.

Dochody bieżące budżetu mają wynieść 39,6 mln zł natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 7,2 mln zł. Ogółem planowane dochody są wyższe niż od tegorocznych o 11,4%. Z kolei planowane wydatki bieżące mają wynieść 34,3 mln zł. Gmina Rydzyna w 2018 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 16,1 mln zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 50,3 mln zł i będę wyższe niż w 2017 roku o 11,4%.

Bez wątpienia zwiększone dochody i wydatki budżetowe po ok. 11% spowodowane są realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a 2018 rok Gmina Rydzyna będzie kończyła realizację dwóch dużych zadań co ma odbicie po obu stronach uchwały budżetowej.

W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetowy w wysokości  3,6 mln zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 4,9 mln zł w formie emisji obligacji komunalnych oraz rozchody (spłata kredytów, wykup emisji obligacji komunalnych) na kwotę 1,3 mln zł.

W uchwale budżetowej na 2018 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 18,5 mln złotych, które stanowią 36,8% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 9,6 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,9 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,7 mln złotych. W dalszym ciągu występuje zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony  Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 5,94% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 7,2 mln zł.

W budżecie jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej  (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 10,8 mln złotych, co stanowi 27,8% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 31,5% wydatków bieżących ogółem.

W zakresie zadań inwestycyjnych budżet drugi rok z rzędu będzie nakierowany będzie na absorpcję środków unijnych z nowego okresu programowania w latach 2014-2020. W tym zakresie przed Gminą, po znalezieniu w roku bieżącym środków na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych przedsięwzięć oraz po skutecznym aplikowaniu o środki unijne, stoi najważniejsze zadanie a mianowicie: terminowe zrealizowanie zadań co pozwoli na dokonanie końcowych rozliczeń.

W 2018 roku priorytetowym zadaniem jest zakończenie przebudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina Rydzyna w miesiącu lipcu br. podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całość nakładów na zadanie planowane jest na 10,1 mln złotych, planowana kwota dofinansowania ze środków WRPO UE to 5,1 mln zł. Nakłady na zadanie w 2017 r. zostało zaplanowane na kwotę 3,9 mln. zł, natomiast na 2018 r. planuje się 6,2 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu br., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na II kwartał 2018 r.

Drugim kluczowym zadaniem dla Gminy Rydzyna w budżecie jest zakończenie budowy samorządowego Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Całość zadania szacuje się na ok. 7,5 mln zł. W lipcu br. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) tzw. środki wydzielone w ramach WRPO na lata 2014-2020. ma zagwarantowane 4,2 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu br. a planowany termin zakończenia to lipiec 2018 r. W przyszłym roku planuje się dochody z tytułu dotacji z UE w kwocie 2,8 mln złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 5,0 mln zł.

Poza tym w ramach wydatków bieżących związanych z przedszkolem Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”.

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 w wysokości 214 tys. zł zadanie zaplanowane jest na lata 2018-2019. W przyszłym roku planuje się dochody z tytułu dotacji z UE dlatego zadania w kwocie 91 tys. złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 106 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie.

Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 605 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; z czego na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Poniatowskiego w Rydzynie, budowę sieci połączeń dróg rowerów (ciąg Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo – Osieczna) budowę chodników w miejscowościach: Dąbcze, Maruszewo i Tworzanice, na prace projektowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej w Kłodzie oraz na remont drogi w Tarnowej Łące.

Ponadto Gmina planuje m.in. liczne inwestycje drogowe na terenie Rydzyny i sołectw na kwotę ogółem prawie 2,1 mln zł.  Najwięcej środków zaplanowano na realizację zadania  związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 – w kwocie 900 tys. złotych. Gmina Rydzyna planuje otrzymanie wsparcia finansowego i rzeczowego w ramach planowanego do realizacji porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Samorządami Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Z budżetu Miasta Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego planuje się otrzymanie środków na ten cel w wysokości po 300 tys. zł. Stosowne porozumienie planowane jest do zawarcia na początku stycznia 2018 r.

Prócz tego Gmina zaplanowała inwestycję drogową dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE. W lipcu br. została podpisana umowa z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 223,6 tys. zł na przebudowę drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu. Całość nakładów planowana jest na kwotę 400 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 1 mln. zł tj.: budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – II etap (170 tys. zł), budowę kanalizacji sanitarnej w rydzyńskiej strefie przemysłowej w Kłodzie (300 tys. zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł.) oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (1 mln zł, z czego w 2018 r. – 500 tys. zł) a także budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 100 tys. zł.

W konsekwencji w budżecie na 2018 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 16,1 mln złotych (w tym 13,3 mln zł nakładów ujętych w WPF jako długoletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 32% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 40,8%. Bez wątpienia są to rekordowe pod kątem wielkości nakłady na zadania majątkowe, ale jest to wynikiem udanego aplikowania o środki unijne, gdyż w 2018 r.

Gmina planuje uzyskać środki z tego tytułu w kwocie prawie 6,3 mln złotych. Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach.