Rejestracja rolników w BDO

06.12.2019

Rejestracja rolników w BDO

 

KOMUNIKAT

(rejestracja rolników w BDO)

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami), wpisowi do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa nie podlega wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1, tj.:

  • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • nie jest posiadaczem odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • nie jest podmiotem, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • nie jest podmiotem, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • nie jest podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629).

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”. Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnieni są m.in. rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1.

Rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha prowadzą ewidencję pełną lub uproszczoną.

Ewidencję uproszczoną za pomocą karty przekazania odpadów prowadzą, gdy:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; w przypadku przekroczenia powyższych wartości należy prowadzić ewidencję pełną (tj. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów) wraz z obowiązkiem sprawozdawczości.

Należy pamiętać, że rolnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej. Za niedopełnienie tego obowiązku czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny.