Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2021 rok

27.05.2022

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przedstawia Radzie Miejskiej Rydzyny raport o stanie Gminy Rydzyna za rok 2021.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Rydzyna, planowana jest na 14 czerwca 2022 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
13 czerwca 2022 roku do godziny 16.00 w biurze Rady Miejskiej.

 

Raport o stanie Gminy Rydzyna za 2021 rok