Program profilaktyki uchwalony

30.10.2017

Program profilaktyki uchwalony

W trakcie ostatniej sesji na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kornela Malcherka podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia

„Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2017-2019″.

Została ona jednogłośnie przegłosowana przed radnych. Programem zostaną objęte dziewczynki w wieku 12 lat zamieszkałe na terenie Gminy Rydzyna urodzone w roku 2005 i 2006, natomiast edukacja zdrowotna będzie skierowana do ok. 400 osób, tj. dziewczęta i chłopcy oraz rodzice/opiekunowie prawni. Program w całości będzie finansowany z budżetu Gminy Rydzyna. Nowotwory szyjki macicy są poważnym problemem onkologicznym. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, rak szyjki macicy zajmuje szóste miejsce wśród zarejestrowanych nowotworów u kobiet w Polsce. Nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów nowotworowych u kobiet (siódma przyczyna zgonów nowotworowych).

Obecnie stosowane szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy chronią przed zakażeniem kilkoma najgroźniejszymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego, który jest główną przyczyną rozwoju tego nowotworu.

Szczepienia są tym samym najważniejszych elementem profilaktyki raka szyjki macicy. Dodatkowo rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV rekomendują min. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a także Światowa Organizacja Zdrowia.

Zgodnie z programem Szczepień Ochronnych, szczepienia przeciwko HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych – niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Mając to na uwadze Rada Miejska Rydzyny podejmuje działania zmierzające do polepszania stanu zdrowia mieszkańców, uchwalając realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień przeciwko HPV. Przedstawiony Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna uzyskał w dniu 6 października 2017r. pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W treści Programu zostały uwzględnione zgłoszone przez Prezesa Agencji uwagi. Dodatkowo wydłużono okres wdrażania Programu, przy zachowaniu niezmienionej grupy docelowej odbiorców, do roku 2019, w celu uzyskania optymalnej frekwencji jego uczestników.