Potwierdzanie umów dzierżawy

27.11.2020

Potwierdzanie umów dzierżawy

INFORMACJA

w sprawie potwierdzania przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174), zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r., nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla gminy Rydzyna prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lesznie).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

 

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie gminy Rydzyna, będzie dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy.

Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.

Na podstawie w/w przepisów burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach potwierdzenia zawarcia umów dzierżawy mogą być dokonywane przez kilku burmistrzów (wójtów, prezydentów miast), stosownie do ich właściwości.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546).

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Rydzyna

mgr Kornel Malcherek

 

Wzór:

wniosek_potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy