Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

17.02.2020

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 10.02.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie wpłynęła uproszczona oferta złożona przez Fundację Aktywności Lokalnej, ul. Lipowa 6A, 62-040 Puszczykowo na zadanie publiczne pn: „Klub Aktywności Rozmaitych w Rydzynie w 2020r”

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Załącznik do pobrania