OFAL Strategia rewitalizacji

02.12.2014

OFAL Strategia rewitalizacji

W imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie wykonawca Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej zaprasza na spotkanie konsultacyjne wszystkie podmioty i osoby zainteresowane rewitalizacją oraz pozyskiwaniem środków unijnych na rewitalizację.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy, Rynek 1 (sala nr 10). Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej została opracowana na lata 2014-2020.

W dokumencie zostały określone obszary kryzysowe wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych oraz cele, których realizacja pozwoli rozwiązać problemy zdiagnozowane na wskazanych obszarach. Do najczęściej występujących problemów należą: niekorzystne trendy demograficzne, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezrobocie, zła sytuacja mieszkaniowa, przestępczość, niska przedsiębiorczość, a także ograniczony dostęp do usług publicznych oraz zły stan obiektów i infrastruktury.

Wszystkie działania, które mogą przyczynić się do rozwiązania wymienionych problemów na wydzielonych obszarach, będą miały szanse na wsparcie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Do udziału w spotkaniu zaprasza się przedstawicieli instytucji i organizacji, które statutowo zajmują się rozwiązywaniem wymienionych problemów, w szczególności instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także przedstawicieli sołectw wskazanych jako obszary wymagające rewitalizacji.

Obszar wybrany do rewitalizacji w mieście Rydzyna to: centrum miasta
Na terenach wiejskich gminy do rewitalizacji wskazano sołectwa: Jabłonna, Lasotki, Robczysko, Tworzanice.