Obiekty sportowe także z ograniczeniami

26.10.2020

Obiekty sportowe także z ograniczeniami

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna podpisał dziś nowe zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna, w którym dodano także informacje o boiskach i halach sportowych.

 

 

Zarządzenie nr 103/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna.

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w celu zminimalizowania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna, zarządzam co następuje:

 

 • 1.
 1. Poleca się odwołanie wszelkich imprez, wydarzeń i zajęć organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, jak również przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:
 • Rydzyński Ośrodek Kultury w tym Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Rydzyna,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie.

 

 1. Poleca się odwołanie wszelkich wycieczek, wydarzeń i zebrań organizowanych przez gminne jednostki oświatowe:
 • Przedszkole Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie,
 • Szkołę Podstawową w Rydzynie,
 • Szkołę Podstawową w Dąbczu,
 • Szkołę Podstawową w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.

 

 1. Poleca się odwołać wszelkie imprezy, wydarzenia, zebrania, spotkania, zajęcia organizowane przez jednostki pomocnicze Gminy Rydzyna – Sołectwa.
 2. Wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach i szkoleniach wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna jak również jednostek wymienionych w 1 pkt 1 i 2 ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
 3. Wprowadza się zakaz wynajmu sal wiejskich w Gminie Rydzyna.
 4. Zobowiązuje się do ograniczenia kontaktów między pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, jak również jednostek wymienionych w pkt 1 i 2.
 5. Wprowadza się zakaz wynajmu hal sportowych z wyjątkiem:

– prowadzenia zajęć sportowych w zorganizowanej formie aktywności fizycznej.

 1. Wprowadza się zakaz wynajmu boisk sportowych oraz boisk sportowych typu „ORLIK ” z wyjątkiem:

– prowadzenia zajęć sportowych w zorganizowanej formie aktywności fizycznej.

 

 • 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 22 października 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr  26/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 12 marca 2020 r. odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna.

 • 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, oświatowych Gminy Rydzyna, Sołtysom i Sekretarzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.