Będą kontrole nieruchomości pod względem spalania

02.12.2020

Będą kontrole nieruchomości pod względem spalania

W związku z złożoną interpelacją Radnego Rady Miejskiej Rydzyny Piotra Patka, na terenie miasta i gminy Rydzyna zostaną wykonane kontrole nieruchomości pod względem spalania i przestrzegania zapisów tzw. „uchwały antysmogowej”. 

Kontrola będzie dokonywana na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami) przez upoważnionego pracownika UMiG w Rydzynie przy asyście funkcjonariuszy policji. Do końca roku planuje się wykonanie około 50 takich kontroli.

 

W tym miejscu przypomnijmy że upoważniony przez Burmistrza pracownik ma ustawowe prawo do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie ochrony środowiska i czynnościach:

1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2)   przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

Kontrola w szczególności będzie dotyczyć:

– przestrzegania zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów wynikającego z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.797 ze zm.)1,

– przestrzegania zapisów uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; przyjętej na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz zapisów  uchwały nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

– przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).