Konkurs na dyrektora SP w Rydzynie

Konkurs na dyrektora SP w Rydzynie

24.05.2021

Konkurs na dyrektora SP w Rydzynie

 

ZARZĄDZENIE NR  49/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły

Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

 • 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
 • 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

 link do dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej


 

Załącznik do zarządzenia Nr  49/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

z dnia 24 maja 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie,
ul. Zamkowa 3, 64-130 Rydzyna

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

 

 1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,
 2. b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku

osoby niebędącej nauczycielem,

 1. c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. f) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa

w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1480 ze zm.), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia

lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza

przysięgłego języka polskiego,

 1. g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie

dyscyplinarne,

 1. i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

 1. k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 2. l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 3. m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 4. n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze. zm.),
 5. o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i

korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie” w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 16.00.
 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej. Termin

składania upływa w dniu 7 czerwca 2021 r. do godz. 16.00.

Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza

Miasta i Gminy Rydzyna.

 

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego może być przekazana w postaci elektronicznej. Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d-g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 1. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

 

 

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy Rydzyna z siedzibą w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Zenon Donke; z którym można kontaktować się za pomocą adresu iod@rydzyna.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie:

3.1  Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

3.2  Gmina Rydzyna przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

 1. Gmina Rydzyna przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 


Zarządzenie nr 58/2021

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie