Komunikat – Spółek Wodnych

27.01.2014

Komunikat – Spółek Wodnych

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zawiadamia o Walnych Zebraniach Spółek Wodnych, zgodnie z § 16 Statutu Spółek Wodnych, z prośbą o wzięcie udziału członków w następujących spółkach:

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie
Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
Sprawozdanie z działalności Spółki za 2013 r.
Dyskusja.
Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
Uchwalenie planu pracy i budżetu na 2014 r.
Wolne głosy i wnioski.
Wybór Zarządu na lata 2014- 2018 i Komiąji Rewizyjnej
Zakończenie.

Komunikat RZSW