Informacje o konsultacjach

25.11.2013

Informacje o konsultacjach

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

w związku z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 4 listopada – 15 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2013r.

Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie w terminie 4 listopada – 15 listopada br.
Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/95/2011
zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji (15.11.2013r w godz. od 10.00 do 11.00  budynek C UMiG Rydzyna, pokój nr 11.
Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

Biuletynie Informacji Publicznej
Stronie internetowej www.rydzyna.pl
na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna
Załączniki

Uchwała nr XI/95/2011z dnia 28 września 2011r.
Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Pliki do pobrania:

zbiorcze zestawienie uwag z konsultacji

informacja o konsultacjach

projekt uchwały

uchwała nr XI/95/2011