Zakład Usług Wodnych: informacja dla mieszkańców Dąbcza

23.10.2020

Zakład Usług Wodnych: informacja dla mieszkańców Dąbcza

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w związku z zakończeniem budowy gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbcze w rejonie ulic: Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej, Łącznikowej i Cedrowej informuje, że od 2 listopada 2020 roku możliwe będzie włączenie się do ww. sieci. Wszelkie prace związane z wykonaniem podłączenia wykonuje Inwestor. Prace należy wykonać zgodnie z „Zasadami przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej” załączonymi do tego pisma.

 

POUCZENIE

 1. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe. Zwolnienie od obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
 2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) art. 28 ust. 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 

ZASADY PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI
DO KANALIZACJI SANITARNEJ

 

 1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze należy podłączyć do przykanalika wyprowadzonego do granicy posesji. W odległości 1,50m od granicy posesji oraz na każdym załamaniu należy zamontować studnie rewizyjną PCV o średnicy 425mm,
 2. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno podłączać wód opadowych oraz ścieków pochodzenia rolniczego,
 3. Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Oddział Terenowy w Rydzynie, osobiście lub telefonicznie (tel. 65 538 86 05) z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w celu dokonania odbioru. Proponowany termin podlega akceptacji przez ZUW OT-3 Rydzyna. Ilość dokonanych odbiorów w ciągu dnia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
 4. Podłączenie od budynku do studni kanalizacyjnej należy wykonać z rur PVC o średnicy 160 mm i spadkiem 2% z pominięciem spływu ścieków do zbiornika bezodpływowego (szamba). W przypadku utrudnień wykonania podłączenia, w tym licznych załamań dopuszcza się prowadzenie kanału przez istniejący zbiornik pod warunkiem zasypania go piaskiem i ubicia w taki sposób by prowadzony kanał układany był z zachowaniem spadku na piasku a nie wisiał w powietrzu,
 5. Istniejący zbiornik bezodpływowy na trasie przyłącza należy zlikwidować poprzez jego rozebranie konstrukcyjne lub zasypanie gruntem,
 6. Odbioru przyłącza dokonują pracownicy lub osoba upoważniona przez ZUW Wschowa Sp. z o.o. na odkrytych kanałach kanalizacyjnych,
 7. Odbiór zakończony jest spisaniem stanu wodomierza i złożeniem wniosku o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

ZASADY MONTAŻU PODLICZNIKA

 1. Uzgodnić miejsce montażu podlicznika z przedstawicielem ZUW Wschowa,
 2. Zamontować podlicznik na własny koszt,
 3. Zgłosić zamontowanie podlicznika w celu założenia plomb,
 4. Złożyć wniosek o zarejestrowanie podlicznika.