Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

28.09.2022

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Od  21 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zostanie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie do 30 listopada 2022r.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
  • tradycyjnie (papierowo): w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Istnieje także możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych w siedzibie MGOPS. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uprawniających do dodatku dla gospodarstw domowych można uzyskać w godzinach pracy MGOPS  telefonicznie pod numerem: 65 53-80-008.

 

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.doc

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.pdf