Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

26.10.2021

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Szanowni Rodzice, uczniowie szkół średnich.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami oraz, w uzasadnionych przypadkach, dostępem do internetu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu sprzęt przysługuje uczniowi, który:

– zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

– jest członkiem rodziny byłych pracowników PPGR (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) – krewny mógł pracować w PPGR na terenie innej gminy niż Rydzyna,

– uczy się w szkole podstawowej lub szkole średniej.

Gmina Rydzyna zamierza złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie, dlatego zapraszamy uprawnionych do składania dokumentów o przyznanie sprzętu. Dokumenty można składać na każde uprawnione dziecko.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobligowane są do złożenia następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego – wypełnia rodzić / opiekun prawny osoby niepełnoletniej
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wypełnia pełnoletni uczeń, który ukończył 18 lat w roku szkolnym 2021/2022
  3. Oświadczenie o wyborze sprzętu.

Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR.

Dokumenty można pobrać poniżej, a także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

Wsparcie będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Rydzyna grantu na zakup sprzętu oraz po zweryfikowaniu danych zawartych w złożonych oświadczeniach. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu, gdyż jest ono uzależnione od wysokości Grantu przyznanego naszej gminie.

W przypadku nieuzyskania przez gminę wystarczającej ilości środków, przeprowadzone zostanie publiczne losowanie

Sprzęt z oprogramowaniem będzie przekazany na własność beneficjentom programu, pod warunkiem, że rodzic/opiekun zobowiąże się do corocznego okazania sprzętu do oględzin stanu technicznego pracownikowi w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna lub w miejscu zamieszkania rodzica/ucznia.

Prosimy o składanie wypełnionych oświadczeń wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych do dnia 2.11.2021 r. do godz. 15.30.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna. O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

Dokumenty złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane w składanym przez Gminę Rydzyna wniosku o przyznanie grantu.

 

OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA_OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

OŚWIADCZENIE O ADRESIE

 

Regulamin_Konkursu_Grantowego_14102021_-_2-1

Link do kompleksowego opisu projektu: otwórz-https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr