Budżet na rok 2017 uchwalony

30.12.2016

Budżet na rok 2017 uchwalony

W dniu 28 grudnia 2016 r. na XXIII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. Planowane dochody szacowane są w wysokości 36,1 mln zł.

Dochody bieżące budżetu mają wynieść 35,4 mln zł. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 715 tys. zł. Ogółem planowane dochody są wyższe niż dochody tegoroczne o 4,7%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 31,5 mln zł. Gmina Rydzyna w 2017 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 4,1 mln zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 35,6 mln zł i będę wyższe niż w 2016 roku o 5,8%.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości  475 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano także przychody w wysokości 1,2 mln zł w formie emisji obligacji komunalnych oraz rozchody (spłata kredytów, wykup emisji obligacji komunalnych) na kwotę 1,7 mln zł.

W budżecie na 2017 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata, w wysokości 12,1 mln złotych, które stanowią 34% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 8,95 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,1 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,85 mln złotych. W dalszym ciągu występuje zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Dużą zmianą w uchwalonym budżecie do lat wcześniejszych jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej  (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 10,5 mln złotych, co stanowi 29,85% dochodów bieżących ogółem.

W zakresie zadań inwestycyjnych budżet dwóch kolejnych lat będzie nakierowany na absorpcję środków unijnych z nowego programowania 2014-2020. W tym zakresie przed Gminą stoją najważniejsze zadania jakimi są: znalezienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych przedsięwzięć, skuteczne aplikowanie o środki unijne, następnie terminowe zrealizowanie zadań co pozwoli na dokonanie końcowych rozliczeń.

W latach 2017-2018 priorytetowym zadaniem będzie przebudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina Rydzyna w miesiącu październiku br. złożyła stosowny wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków UE WRPO. Na moment składania wniosku Gmina miała obowiązek zabezpieczenia wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych w wysokości 4,9 mln zł, z czego w 2017 r. zabezpieczono kwotę 2,2 mln zł.  Całość nakładów na zadanie szacowana jest ok. 10,2 mln złotych, planowana kwota dofinansowania ze środków WRPO UE to ok. 5,2 mln złotych

Drugim kluczowym zadaniem dla Gminy Rydzyna w latach 2017-2018 będzie budowa samorządowego Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Na ten moment proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie 200 tys. zł, z czego 100 tys. zł w przyszłorocznym budżecie. W 2016 r. Gmina wykonała projekt budowlany dla tego zadania.

W I kw. 2017r. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie  dla tego zadania. W ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) tzw. środki wydzielone w ramach WRPO na lata 2014-2020, ma wstępnie zagwarantowane 4,2 mln zł. Całość zadania szacuje się na ok. 6 mln zł. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni ścieków w kolejnych miesiącach będą Radzie Miejskiej proponowane rozwiązania uchwałodawcze celem zabezpieczenia środków na zabezpieczenie wkładu własnego lub całości zadania.

Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 170 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Poniatowskiego w Rydzynie oraz budowy chodników w miejscowościach: Kłoda i Tworzanice. Ponadto Gmina planuje m.in. liczne inwestycje drogowe na terenie Rydzyny i sołectw na kwotę ogółem prawie 900 tys. złotych.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 300 tys. zł oraz budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 62 tys. zł. Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 40 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2017 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 4,13 mln złotych, co stanowi 11,58% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 19,21%, czyli prawie co piąta złotówka będzie wydana na inwestycje w ramach realizacji zadań własnych gminy.