Baza danych o odpadach (BDO)

06.12.2019

Baza danych o odpadach (BDO)

KOMUNIKAT

 

(rejestracja w BDO)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że w związku z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) od  24 stycznia 2018 roku  istnieje obowiązek wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach.

Obowiązkowi  wpisu do rejestru podlegają:

 

W zakresie produktów (oleje, smary, opony):

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów
 • organizacje odzysku
 • eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi

W zakresie recyklingu pojazdów:

 • wprowadzający pojazdy
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów
 • prowadzący stacje demontażu
 • prowadzący strzępiarki

W zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele
 • zbierający zużyty sprzęt
 • prowadzący zakłady przetwarzania
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku

W zakresie baterii lub akumulatorów:

 • wprowadzają baterie lub akumulatory
 • prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • podmioty pośredniczące

W zakresie opakowań:

 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

W zakresie odpadów:

 • prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
 • transportujący odpady
 • sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu
 • prowadzą zakłady recyklingu statków
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu.

W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (https://bdo.mos.gov.pl/)

Za niewykonanie obowiązku ustawowego (wpisu do rejestru BDO) grożą wysokie administracyjne kary pieniężne. Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru zagrożone jest karą od 1000 zł nawet do 1 mln zł. Powyższe kary grożą również za nieumieszczanie indywidualnego numeru rejestrowego na dokumentach, które sporządzane są w związku z prowadzoną działalnością.

Mając na względzie powyższe proszę o rozważenie konieczności dokonania takiego wpisu.

 

Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 06.09.2019 roku zmienionych przepisów  ustawy  z dnia z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.) z nowym rokiem nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone z  systemy odbioru odpadów KZGRL.

Wobec czego wszystkie firmy i instytucje zobligowane zostaną do zawarcia indywidualnych  umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów z uprawnioną firmą.

 

 

 

Szczegółowe wyjaśnienia udzieli UMWW w Poznaniu pod nr tel. 61 626 64 66