„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

21.08.2023

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Rydzyna, zamierza złożyć wniosek w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9 w Rydzynie, tel. 65 5380-008 w terminie do 31 sierpnia 2023r. Informacji w sprawie udziela Pani Elżbieta Biernaczyk Kierownik Działu Świadczeń i Usług.