Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

17.06.2022

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny
Na XLIII Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 14 czerwca br. udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy w 2021 rok oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.
Budżet 2021 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad
57,4 mln złotych, a wydatki ponad 59,6 mln złotych.
Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody
w 2021 r. wyniosły 57,4 mln złotych i były tylko o 3,5 % niższe niż w 2020 roku.
Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2020 wzrosły o 3,21% i wyniosły 10,6 mln złotych. Dla porównania w 2020 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 10,3 mln złotych, a w 2019 r. – 9,2 mln złotych.
Wydatki w 2021 r. wyniosły 59,6 mln złotych i były wyższe o 17,4 % niż w 2020r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 21,1% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 12,6 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury oświatowej, społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 18,2 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 30,3%.
Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie było zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie” Gmina na to zadanie zaplanowała łącznie 16,6 mln zł rozłożone na lata 2021-2022. W 2021r. zaplanowano kwotę 6,6 mln zł. Gmina w 2020r. otrzymała ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji) kwotę 6 mln zł., na zadanie w 2021 r. wydatkowano kwotę 6,1 mln złotych.
W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Największymi inwestycjami drogowymi była „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” oraz „Przebudowa dróg gminnych ul. T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie” łącznie te zadania wyniosły prawie 4 mln zł. Na pierwsze zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w 2020r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,2 mln zł i zakończyła zadanie w pierwszym półroczu ub.r. i poniosła nakłady w wysokości 2,22 mln zł. Na drugie zadanie Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotację w wysokości 847,8 tys. złotych a wydatki wyniosły 1,76 mln zł.
Samorząd realizował w 2021 r. przebudowę dróg gminnych m.in. w Rydzynie ulice: Ferrariego i Kilińskiego – II etap – zadanie w ubr. Zostało zakończone w kwocie 671 tys. złotych, w Kłodzie (dz.687/30 i dz. 687/7) – w kwocie 37,9 tys. zł, w Nowej Wsi – w kwocie 49,7 tys. zł. oraz chodnik w m. Kłoda – 9,4 tys. zł. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tworzanki, Jabłonna oraz Tarnowa Łąka za kwotę 640 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 224,1 tys. złotych.
Gmina realizowała zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 322,3 tys. zł.
W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano kwotę 132 tys. złotych na trzy zadania
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadania obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu do zakupu hydraulicznego rozpieracza kolumnowego oraz hydraulicznego sprzętu do ratowania technicznego, a także budowę monitoringu w Gminie Rydzyna.
Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 18,7 mln złotych tj. 31,4% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 17,3 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,4 mln złotych.
W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku Gmina Rydzyna na rozchody przeznaczyła 1,482 mln złotych z czego 1,2 mln zł. na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 10,7 mln złotych w tym 2,6 mln złotych stanowiły wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 8,0 mln zł stanowiły niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
Dużym sukcesem 2021 r. Gminy Rydzyna było otrzymanie dofinansowanie na 2 projekty w ramach Rządowego Programu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych.
Pierwszy z nich pn.; „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu” kwota dofinansowania: 6,5 mln złotych, udział własny gminy: 1,5 mln złotych, przewidywana wartość inwestycji: 8,0 mln złotych. Inwestycja ma objąć przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło: w tym 6 sal lekcyjnych, sale komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet higienistki, sanitariaty – całość z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Drugi z nich pn.: „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi”, kwota dofinansowania: 3,5 mln złotych zł, udział własny gminy: 500 tys. zł, przewidywana wartość inwestycji: 4,0 mln zł. Przedmiotem inwestycji ma być modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu oraz w Kłodzie wraz z budową studni głębinowych z wód podziemnych z utworów neogeńskich. Zadanie obejmuje również budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma studniami głębinowymi z utworów czwartorzędowych w obrębie geodezyjnym Kłody.Oba zadania zostały w ujęte do realizacji w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rydzyna na lata 2022-2036.
Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.
Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2021 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.