70 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich Wystartował nabór wniosków

01.04.2022

70 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich Wystartował nabór wniosków

Od 1 kwietnia 2022 roku rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. Budżet liczy 70 mln zł.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

  • 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

  1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Terminy przyjmowania wniosków w ARIMR: 1 kwietnia – 30 września 2022 roku.

Liczy się kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, aż do wyczerpania puli finansowej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr