Zawiadomienie o zwołaniu zebrania

04.05.2015

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny

W porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców zwołuję zebranie mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny na dzień 12 maja 2015r. o godz. 18:00 w Hali Sportowej w Rydzynie.

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców
  2. Wybór Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców
  3. Informacja Burmistrza MiG o węzłowych problemach Gminy

Jednocześnie informuję, że do ważnego wyboru Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców wymagana jest obecność w zebraniu, co najmniej 20% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców Rydzyny.

W przypadku braku qworum w wyznaczonym wyżej terminie, zarządzam odbycie następnego zebrania wyborczego w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:15. Zebranie to może dokonać wyboru Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Mieszkańców bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób – mieszkańców sołectwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
Kornel Malcherek

Zawiadomienie o zebraniu