Zakładanie nowej działalności gospodarczej – zapisy na bezpłatne warsztaty

15.10.2020

Zakładanie nowej działalności gospodarczej – zapisy na bezpłatne warsztaty

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

O pomoc w formie premii wynoszącej 50.000 zł mogą się ubiegać mieszkańcy naszych 12 gmin członkowskich (wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez nas Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Zapraszamy na dwie formy szkoleń:

 1. Jednodniowe szkolenie, podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);

warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;

zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia,

 1. Cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania z ekspertem składające się z dwóch bloków tematycznych), na których omówimy z Państwem wyłącznie tematykę dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Terminy i lokalizacja poszczególnych zajęć zostanie ustalona i podana w terminie późniejszym – uzależnione będzie to od liczby osób chętnych oraz ewentualnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną

 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD – tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

 

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

 

nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,

telefon i e-mail kontaktowy.

 

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa między innymi: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rak itp. podczas trwania zajęć.

 

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!

 

 

 

 

 

PORADNIK

 DLA BENEFICJENTÓW

Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania

KRAINA LASÓW i JEZIOR

 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektów z zakresu:

Zakładanie nowej działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez WLGD Kraina Lasów i Jezior,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

PROW 2014-2020.

 

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR obejmuje obszar 12 gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn.

 

Jednym z działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

 

Działanie RLKS umożliwia lokalnym społecznościom inicjowanie, podejmowanie i realizację w sposób partycypacyjny działań rozwojowych odpowiadających na potrzeby społeczne i gospodarcze obszaru. Realizacja podejścia RLKS przyczyni się do zrównoważonego rozwoju lokalnego, który jest ważnym elementem efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału regionu oraz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej i rozwoju społeczno-gospodarczego. Odbywa się ona poprzez działanie 19 PROW na lata 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

 

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR we współpracy ze społecznością lokalną, przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi opracowała Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętą PROW na lata 2014-2020. Strategia ta została złożona do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i otrzymując wysokie oceny ekspertów została wybrana do realizacji.

 

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nasze LGD będzie ogłaszać konkursy i przyznawać dofinansowanie dla projektów, które realizują założone w Strategii cele oraz wpływają na osiągnięcie zakładanych wskaźników produktów i rezultatów.

 

Jednym z przedsięwzięć w ramach LSR Krainy Lasów i Jezior jest

 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej

 

 

Kto może zostać beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej?

 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – wymagane zaświadczenie o zameldowaniu,
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze WLGD Kraina Lasów i Jezior.

 

Niektóre warunki przyznania pomocy:

 • Pomoc jest przyznawana jeżeli:
 1. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej oraz:
  1. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
  2. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;
 2. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 50 tys. złotych.
 • Beneficjent realizuje zobowiązanie, w zakresie:

1) wykonywania działalności gospodarczej,

2) podlegania ubezpieczeniom,

3) utrzymania miejsca pracy

przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

 • działalność gospodarczą można najwcześniej założyć po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy;
 • podmiot powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • koszty operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych;
 • wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy;
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Do wniosku o przyznanie pomocy dołączany jest Biznesplan planowanej operacji zawierający:

 • informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować,
 • wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług,
 • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • analizę silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i szans,
 • zakres rzeczowo – finansowy operacji,
 • wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy,
 • projekcję finansową dla operacji.

 

 

Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być przyznana pomoc w ramach działania:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie i działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa
 • działalności dla których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, m. in. działalność wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego czy wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • działalności, na które nie może być przyznana pomoc de minimis, in. w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, albo pomoc podmiotom prowadzącym  działalność  gospodarczą  w  zakresie  drogowego  transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.

 

Jaka jest wysokość i forma pomocy?

 

Kwota wsparcia wynosi 50 tys. zł.

Pomoc wypłacana jest w formie premii, w dwóch transzach:

 • pierwsza transza pomocy obejmuje 80% przyznanej kwoty i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  • złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
  • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Wniosek o płatność pierwszej transzy składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • druga transza pomocy obejmuje 20% przyznanej kwoty pomocy i jest wypłacana jeżeli:
 • operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
 • beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 lit. a, oraz:

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i                  ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń    społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy   korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca           2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tzw. ulga na start), lub – w przypadku zbiegu             tytułu do         ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta             obowiązkowymi         ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku          macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu   wykonywania tej działalności, lub

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy,      na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego,   ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i             podlega tym ubezpieczeniom.

Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

 

Jakie rodzaje kosztów można ująć w biznesplanie?

 

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji powinny być racjonalne, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu, mogą dotyczyć:

 1. kosztów ogólnych (np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego),
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT.

Jakie są kryteria przyznania pomocy?

 

Wnioski o przyznanie pomocy podlegają ocenie wstępnej polegającej na sprawdzeniu czy:

 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • są zgodne z zakresem tematycznym i formą wsparcia, które zostały wskazane w ogłoszeniu o naborze,
 • są zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Wnioski, które spełniają warunki oceny wstępnej podlegają dalszej ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i punktowej ocenie według kryteriów wyboru.

Dokładny opis kryteriów wyboru wraz z ilością punktów przyznanych poszczególnym kryteriom zamieszczony jest na stronie internetowej www.wlgd.org.pl

 

Jakie są zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy?

 

 • Realizacji operacji zgodnie z biznesplanem.
 • Osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji.
 • Niefinansowania operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy.
 • Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacja operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.
 • Dokumentowanie zrealizowania operacji oraz przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Umożliwienie przeprowadzenia przez upoważnione podmioty audytów i kontroli do czasu kiedy upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej w ramach operacji.
 • Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFFROW.

 

Kiedy i gdzie można składać wnioski o przyznanie pomocy ?

 

Wnioski o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w Biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior w Lesznie (budynek Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, adres: Pl. Kościuszki 4 lok. 229), w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Aktualny harmonogram naborów wniosków, treść LSR Kraina Lasów i Jezior i aktów prawnych dotyczących przyznawania pomocy, wzory formularzy wniosków i załączników wraz z instrukcjami są  zamieszczone na stronie internetowej www.wlgd.org.pl w zakładce „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów i udzielają wszelkich dodatkowych informacji. Umówić się na spotkanie z doradcą można pod nr tel. 65 529 61 03 lub poczta elektroniczną (e-mail: biuro@wlgd.org.pl).