XI Sesja Rady Miejskiej

27.10.2015

XI Sesja Rady Miejskiej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w najbliższej sesji Rady Miejskiej Rydzyny. Początek obrad przewidziany jest na 28.10.2015 na godzinę 13.00.

Sesja: XI

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej

 • Otwarcie obrad Sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
  Przyjęcie interpelacji radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2015 rok – druk nr 89,
 • zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2015 – 2022 ze zm. – druk nr 90,
 • zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2015 rok – druk nr 91,
 • określenia wzoru formularza: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny – druk nr 92,
 • określenia wzoru formularza: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach – druk nr 93,
 • określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 94,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 95,
 • uchylenia Uchwały nr XX/223/2005 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej – druk nr 96.
 1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 2. Zapytania i wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 28.10.2015r. o godz. 13-tej w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.