Wybory ławników na kadencję 2024-2027

05.06.2023

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 ze zm.), w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej Rydzyny kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023r. Rada Miejska Rydzyny  dokona wyboru:

 • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • 2 ławników do  XIII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023r., poz. 217 z zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022r., poz. 2155).

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Rydzyny po 30 czerwca 2023r. oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawione zostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez Radę rozpatrzone). Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

UWAGA: KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM (MUSI BYĆ CZYTELNA!).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z KRS ponosi Skarb Państwa);
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. Oświadczenie kandydata dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika,
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika).
 6. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  • Wnioski o wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można składać w Punkcie Informacyjnym KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miejska Rydzyny podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna (pok. nr 4) oraz pod numerem  telefonu 65 53 88 434 wew. 41