Wybór oferty

28.02.2018

Wybór oferty

Informacja o wyborze oferty dot. przetargu na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu”
Wybrano ofertę nastęującego wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MELIORACYJNE DROGOMEL A.SKOCZYLAS K.GŁUSZKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra INFORMACJA O WYBORZE

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych