Wniosek oceniony pozytywnie

27.01.2017

Wniosek oceniony pozytywnie

W dniu 27 stycznia Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie został poinformowany, że złożony wniosek na” Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) – Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa, otrzymał pozytywną opinię wydaną po formalnej weryfikacji w/w wniosku.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, że spośród 39 złożonych wniosków o dofinansowanie 24 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 13 projektów zostało ocenionych negatywnie. 2 projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.