Wielkopolska Karta Rodziny

03.06.2022

Wielkopolska Karta Rodziny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie
realizuje nowy program „WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY”

Gmina Rydzyna reprezentowana przez Burmistrza Pana Kornela Malcherek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

(przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

 • małżonkowi rodzica,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Ważne informacje:

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Duplikat wydaje się w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.
 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.
 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

Kontakt pod numerami tel.: 65 5380-008

Adres e-mail: ops@rydzyna.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz katalog partnerów Programu dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Załączniki:
Wniosek – Wielkopolska Karta Rodziny.docx
Wniosek – Wielkopolska Karta Rodziny.pdf 
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.doc
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf