Uprawa maku i konopi włóknistych

28.10.2019

Uprawa maku i konopi włóknistych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konpoi włóknistych na terenie województwa wielkipolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrezbowanie na surowce z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W celu przygotowania projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, niezbędnym jest uzyskanie z terenu gmin województwa wielkopolskiego informacji o proponowanej powierzchni uprawy maku i/lub konopi włóknistych w 2020 roku.

Na podstawie otrzymanych informacji przygotowany  zostanie projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Wnioski odnośnie planowanej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego mogą być także składane przez podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu. Zgłoszona przez te podmioty powierzchnia pod uprawę w określonych gminach. Zostanie również uwzględniona w ww. uchwale Sejmiku na 2020 rok.

Na przełomie grudnia 2019 r. i stycznie 2020 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały z Wielkopolską Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z art. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019, poz. 852 ze zm.) nadzór nad uprawami maku i konopii włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw. Producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.