Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce!!!!

28.06.2022

Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce!!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/237/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom, w terminie 7 dni od dnia zakończenia roku szkolnego (tj. do dnia 1 lipca 2022r. do g. 15.30) w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty przez CKE, uwzględniając osiągnięcia uczniów uzyskane w ostatnim roku szkolnym – można składać wnioski o przyznanie stypendium.

Zgodnie z uchwałą do ubiegania się o stypendium, uprawnieni są uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy spełnili jeden z następujących warunków:

  1. najwyższą średnią w szkole z zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty, liczoną łącznie ze wszystkich przedmiotów;
  2. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:
  • w klasach IV – VI – 5,30,
  • w klasach VII – VIII – 5,10.
  1. reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 2 uchwały:

  1. zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasyfikacji rocznej;
  2. poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kserokopia dokumentu lub oświadczenie dyrektora szkoły, potwierdzające spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2. i ust. 2.

wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

Uchwała Nr XXXII 237 2021