Rekordowe dochody i wydatki!

Rekordowe dochody i wydatki!

16.11.2017

Rekordowe dochody i wydatki!

Rekordowe dochody i wydatki – projekt budżetu na 2018 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Kornel Malcherek w dniu 15 listopada zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazał projekt uchwały budżetowej na 2018 rok Radzie Miejskiej Rydzyny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem jego zaopiniowania.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2018 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 45,68 mln zł. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 38,89 mln złotych natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 6,79 mln zł. Ogółem planowane dochody są wyższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 11,35%.

Z kolei planowane wydatki bieżące mają wynieść 34,26 mln zł. Gmina Rydzyna w 2018 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 14,97 mln zł. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 49,24 mln zł i będę wyższe niż w 2017 roku o 11,30%.

Bez wątpienia zwiększone dochody i wydatki budżetowe po ok. 11% spowodowane są realizacją zadań majątkowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a 2018 rok Gmina Rydzyna będzie kończyła realizację dwóch dużych zadań co ma odbicie po obu stronach projektu uchwały budżetowej.
W związku ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetowy w wysokości 3,56 mln zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych. W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 4,90 mln zł w formie emisji obligacji komunalnych oraz rozchody (spłata kredytów, wykup emisji obligacji komunalnych) na kwotę 1,34 mln zł.
W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały budżetowej na 2018 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 18,49 mln złotych, które stanowią 37,54% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 9,65 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,94 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,71 mln złotych. W dalszym ciągu występuje zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.
Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 5,94% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 7,2 mln zł. Założone dochody z tego tytułu, jak pokazuje doświadczenie różnie wyglądają w ciągu roku.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 10,8 mln złotych, co stanowi 27,79% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 31,53% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 350 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątpienia widać ciągle na tym polu znaczne wahania i zmniejszony popyt ze strony potencjalnych kontrahentów. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.
W zakresie zadań inwestycyjnych budżet drugi rok z rzędu będzie nakierowany będzie na absorpcję środków unijnych z nowego okresu programowania w latach 2014-2020. W tym zakresie przed Gminą, po znalezieniu w roku bieżącym środków na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych przedsięwzięć oraz po skutecznym aplikowaniu o środki unijne, stoi najważniejsze zadanie a mianowicie: terminowe zrealizowanie zadań co pozwoli na dokonanie końcowych rozliczeń.
W 2018 roku priorytetowym zadaniem jest zakończenie przebudowy oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina Rydzyna w miesiącu lipcu br. podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków UE WRPO. Całość nakładów na zadanie planowane jest na 10,1 mln złotych, planowana kwota dofinansowania ze środków WRPO UE to 5.1 mln zł. Nakłady na zadanie w 2017 r. zostało zaplanowane na kwotę 4,53 mln. zł, natomiast na 2018 r. planuje się 5,57 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu br., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2018 r.
Drugim kluczowym zadaniem dla Gminy Rydzyna w projektowanym budżecie jest zakończenie budowy samorządowego Przedszkola Publicznego w Rydzynie. Całość zadania szacuje się na ok. 7,55 mln zł. W lipcu br. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) tzw. środki wydzielone w ramach WRPO na lata 2014-2020. ma zagwarantowane 4.249.948,52 zł. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu br. a planowany termin zakończenia to lipiec 2018 r. W przyszłym roku planuje się dochody z tytułu dotacji z UE w kwocie 2,8 mln złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 5,0 mln zł.

Poza tym w ramach wydatków bieżących związanych z przedszkolem Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 214.226,69, zadanie zaplanowane jest a lata 2018-2019.

W przyszłym roku planuje się dochody z tytułu dotacji z UE dlatego zadania w kwocie 91 tys. złotych, a wydatki do poniesienia z tego tytułu to 106 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie.
Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 605 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; z czego na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Poniatowskiego w Rydzynie, budowę sieci połączeń dróg rowerów (ciąg Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo – Osieczna) budowę chodników w miejscowościach: Dąbcze, Maruszewo i Tworzanice, na prace projektowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej w Kłodzie oraz na remont drogi w Tarnowej Łące.
Ponadto Gmina planuje m.in. liczne inwestycje drogowe na terenie Rydzyny i sołectw na kwotę ogółem prawie 2,08 mln zł. Najwięcej środków zaplanowano na realizację zadania związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 – w kwocie 900 tys. złotych. Gmina Rydzyna planuje otrzymanie wsparcia finansowego i rzeczowego w ramach planowanego do realizacji porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Samorządami Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Z budżetu Miasta Leszna oraz Powiatu Leszczyńskiego planuje się otrzymanie środków na ten cel w wysokości po 300 tys. zł. Stosowne porozumienie planowane jest do zawarcia na przełomie listopada/grudnia br.
Prócz tego Gmina zaplanowała inwestycję drogową dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE. W lipcu br. została podpisana umowa z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie 223.650,00 zł na przebudowę drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu. Całość nakładów planowana jest na kwotę 400 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 1 mln. zł tj.: budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – II etap (100 tys. zł), budowę kanalizacji sanitarnej w rydzyńskiej strefie przemysłowej w Kłodzie (200 tys. zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł.) oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (500 tys. zł) a także budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 50 tys. zł.

W konsekwencji w budżecie na 2018 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 14,98 mln złotych (w tym 11,94 mln zł nakładów ujętych w WPF jako długoletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 30,42% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi blisko 40%. Bez wątpienia są to rekordowe pod kątem wielkości nakłady na zadania majątkowe, ale jest to wynikiem udanego aplikowania o środki unijne, gdyż w 2018 r. Gmina planuje uzyskać środki z tego tytułu w kwocie prawie 6,0 mln złotych. Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach.

PROJEKT BUDŻETU 2018
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029