Raport diagnostyczny – Portret Partnerstwa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

08.11.2022

Raport diagnostyczny – Portret Partnerstwa Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W październiku br. przedstawiciele samorządów Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego spotkali się by przedstawić i zaakceptować raport diagnostyczny w ramach prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Pod opieką doradców ze Związku Miast Polskich partnerstwo przygotowało dokument, w którym przedstawiona została charakterystyka obszaru wraz z diagnozą najważniejszych problemów.

Obszar partnerstwa jako całość został scharakteryzowany jako region o dużym potencjale przyrodniczym, turystycznym i gospodarczym. Wszystkie gminy zmagają się z takimi trudnościami, jak wykluczenie komunikacyjne, brak dostępu do usług specjalistycznych (np. medycznych) i edukacji wyższej, czy niedobór atrakcyjnych ofert pracy dla młodych ludzi. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy migrują, a część potencjału zostaje niezagospodarowana. Szczegóły diagnozy znajdują się w załączonym pliku.

Następnym krokiem współpracy będzie scharakteryzowanie i opracowanie konkretnych celów, działań i projektów. Samorządy LOF będą mogły, starać się o fundusze na ich realizację pochodzące przede wszystkim ze źródeł regionalnych, przy udziale ministerstwa i urzędu marszałkowskiego

Raport diagnostyczny Portret Partnerstwa ZIT LOF