Przetarg -sprzedaż lokalu mieszkalnego

13.02.2017

Przetarg -sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie ogłasza i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie – Nowa Wieś 58 nr 4.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r.( wtorek) o godz. 10.00 w sali narad nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, Rynek nr 1. Wadium należy wpłacać w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie (liczy się data wpływu na konto) nr 15 1020 3088 0000 8002 0034 3038 przelewem lub gotówkowo w kasie Urzędu – pokój nr 1.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu obowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw, potwierdzenie wniesienia wadium,
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw, potwierdzenie wniesienia wadium,
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadia zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Uchylenie się od podpisania aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.
Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna pokój nr 18 lub telefonicznie pod nr 065 5388 – 503 wew. 27