Przetarg – roboty budowlane

15.05.2017

Przetarg – roboty budowlane

W dniu 15 maja Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg na Budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy wRydzynie, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna (sekretariat), do dnia 01.06.2017 roku do godz. 10:00.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Ze szczegółową dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – roboty budowlane.