Projekt Aglomeracji Leszczyńskiej

14.03.2014

Projekt Aglomeracji Leszczyńskiej

Miasto Leszno w partnerstwie z gminami: Rydzyna, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region z dniem 1 lutego br. rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

Wartość projektu to 2 654 120,00 zł, przy czym 85% kosztów dofinansowane jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru.

Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego pozwoli na rozwiązywanie istotnych dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) problemów, do których zalicza się m.in.:

• rosnące bezrobocie i skala problemów społecznych,
• wiele problemów infrastruktury komunikacyjnej,
• niewystarczająca liczba przedsięwzięć związanych z rewitalizacją obszarów problemowych,
• brak aktualnej, wspólnej dla Obszaru Funkcjonalnego, wizji rozwiązania kluczowych problemów.

Dzięki współpracy wszystkich Partnerów projektu, przy aktywnym udziale społeczeństwa i wsparciu specjalistycznych podmiotów zewnętrznych zostaną wypracowane dokumenty strategiczne i sektorowe:

a) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL,
b) Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL,
c) Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów,
d) Strategia rewitalizacji OFAL,
oraz dokumenty planistyczne i techniczne dla konkretnych inwestycji, które będą podstawą ożywienia gospodarczego na terenie Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja działań zaplanowanych w ramach projektu będzie podstawą długofalowej współpracy wszystkich Partnerów w celu rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwiązywania kluczowych problemów na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej.