Program opieki nad zwierzętami

07.01.2016

Program opieki nad zwierzętami

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r poz. 856 j.t.), Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rydzyna, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na 2016 rok”. 

Opinie można składać w terminie do 12 lutego 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Nie wydanie opinii do ww. terminu uznaje się za akceptację „Programu”