Profilaktyka HPV: dzień 2

Profilaktyka HPV: dzień 2

02.12.2020

Profilaktyka HPV: dzień 2

Dzień 2. Czy rak szyjki macicy może mnie dotyczyć?

Rak szyjki macicy jest nowotworem. Wirus, który jest za niego odpowiedzialny to HPV. Można się nim zarazić w każdym momencie życia, ale dla młodych ludzi ryzyko jest największe, dlatego pomyśl o tym już teraz!

– Zapytaj lekarza o temat zakażeń wirusa HPV i możliwości ochrony Twojego życia i zdrowia.

– Regularnie przeprowadzaj badania cytologiczne.

– Zaszczep się przeciwko HPV.

Informacje przygotowane przez NZOZ Przychodnia Lekarska w Rydzynie.

Dzień 1. Co mogę zrobić, aby uchronić się przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami powodowanymi przez wirusa HPV?

Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt od rocznika 2007 zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna.

Koszty szczepień finansowane są ze środków Gminy Rydzyna.

Realizacją szczepień będzie zajmować się NZOZ Przychodnia Lekarska w Rydzynie od 04.01.2021 r.

Informacje tekstowe i graficzne przygotowane przez NZOZ Przychodnia Lekarska w Rydzynie.

Uchwała Nr XVIII/136/2020 w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2020-2022

UCHWAŁA NR XVIII/136/2020
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2020-2022.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 1 i art.48 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373 ze zm.)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2020-2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Rydzyna na rok 2020 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

§ 3. 1. Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do przeprowadzenia konkursu ofert.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny
Roman Skiba