Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbczu

15.04.2022

Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbczu

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 kwietnia 2022r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1428) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Rydzyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

link do dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej